MAKROEKONOMIA 45 STRON , Rachunkowość, Ekonomia, Makro

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
MAKROEKONOMIA

 

 

EKONOMIA – to nauka badająca w jaki sposób ludzie organizują działania w sferze produkcji i

konsumpcji .

 

MAKROEKONOMIA- jest gałęzią ekonomi próbującą wyjaśnić jak i dlaczego z upływem czasu gospodarka rozwija się , podlega różnym wahaniom  i zmianą .

Ogólny trend gospodarki jest wynikiem wolno działających firm mianowicie rosnącej liczby ludności i lepszych technologii .

 

RECESJA- okres spadku łącznej produkcji oraz innego rodzaju wahania wytrącające gospodarkę ze ścieżki wzrostu .

MAKROEKONOMIA stara się wyjaśnić te działania wykorzystując zasady analizy ekonomicznej .

 

Inną gałęzią ekonomi jest mikroekonomia która bada zachowania pojedynczych konsumentów , przedsiębiorstw i rynków .

 

Mikroekonomia różni się od makroekonomii   pod dwoma względni :

1.     Mikroekonomia zajmuje się bardziej różnicami między rynkami niż tym dlaczego gospodarka jako całość z biegiem czasu rozwija się i podlega wahaniom .

2.     Makroekonomia wyjaśnia proces ustalania się zmiennych , które mikroekonomia traktuje jako

dane zmienne , te obejmujące dochód narodowy , poziom cen i stopy procentowe .

 

Makroekonomia wykorzystuje podstawowe idee mikroekonomii próbując wyjaśnić wzrost i

fluktuację / wahania / .Makroekonomia musi patrzeć na zachowania konsumentów i przedsiębiorstw ,

organizacji rynków pracy i przemysłu , funkcjonowanie rynków finansowych oraz machinacji rządu .

Makroekonomia zajmuje się :

1.     Bada gospodarkę narodową jako całość lub jej główne komponenty .

2.     Bada zachowanie się państwa jako podmiotu gospodarczego .

 

Przedmiot zainteresowania makroekonomii stanowi długookresowy wzrost gospodarczy i wahania

krótkookresowe .

 

Makroekonomia zajmuje się takimi problemami jak :

1.     Wzrost produkcji dóbr i usług

2.     Stopa inflacji

3.     Stopa procentowa

4.     Kursy walut

5.     Deficyt handlowy

 

Makroekonomia stara się odpowiedzieć na następujące pytania :

1.     Co określa ogólny poziom cen i jaki jest wskaźnik inflacji .

2.     Co określa dochód narodowy i poziom produkcji .

3.     Co określa zatrudnienie w gospodarce i poziom bezrobocia w danym kraju .

4.     Jak polityka monetarna i fiskalna wpływa na ogólny poziom cen , dochodu , produkcji , zatrudnienia i poziom bezrobocia .

5.     Co może uczynić rząd aby przeciwdziałać recesji , bezrobociu i inflacji .

 

DO CZEGO PRZYDAJE SIĘ MAKROEKONOMIA

Makroekonomia jest istotna dla prowadzenia dobrej polityki ekonomicznej /gospodarczej /.

Wykorzystywana we właściwy sposób przez prowadzących politykę ma bardzo duży wpływ na poprawę dobrobytu w danym kraju , a w tym słabiej rozwiniętych gospodarczo: Afryka , Azja ,

czy Ameryka Łacińska oraz w nowo powstających gospodarstwach Europy Wschodniej .

Zastosowanie Makroekonomii :

1.   Może pomóc polityką w podjęciu decyzji dotyczącej tego co należy uczynić w celu odsunięcia 

      niebezpiecznych recesji a gdy już ona wystąpi jak spowodować by była najkrótsza i   

      najłagodniejsza .

2.   Może pomóc w utrzymaniu inflacji na niskim i stabilnym poziomie bez wywoływania

      krótkookresowej niestabilności gospodarczej .

3.   Mówi w jaki sposób istotne zmiany polityki wpływają na typy dóbr wytwarzanych w gospodarce .

4.   Może pomóc polityką w przebrnięciu przez różne rządowe propozycje w zakresie wydatków i

      podatków mających na celu zwiększenie długookresowego tempa wzrostu .

 

 

Dlaczego państwo ingeruje w gospodarkę – powody :

1.     Wybory indywidualne niekoniecznie dotyczą dóbr korzystnych społecznie .

2.     Procesy produkcji wywołują negatywne efekty zewnętrzne , które należy zlikwidować

/hałas , zanieczyszczenia / .

3.     Dążenie do najwyższej racjonalności i maksymalnych efektów gospodarczych niekoniecznie

maksymalizuje dobrobyt społeczny .

4.     Procesy gospodarcze odbywają się w warunkach niepewności , szczególnie nie omijają ich klęski

żywiołowe które trudno przewidzieć .

5.     Reguły konkurencji uczciwej / polityka antymonopolowa / .

 

 

MIERNIKI MAKROEKONOMICZNE / rachunek dochodu narodowego /- służą do oceny sprawności

gospodarki .

Dwa systemy obliczania dochodu narodowego :

1.     Metoda MPS /MATERIAL PRODUKT SYSTEM –system produkcji materialnej /- obejmuje

tylko produkcję materialną .

2.     Metoda SNA / SYSTEM OF NATIONAL ACCOWNTS system rachunkowości narodowej /-

obecnie stosowana na całym świecie obejmuje produkcję dóbr materialnych i sfery usług .

 

Najważniejsze wskaźniki działalności gospodarczej państwa :

1.     Miary poziomu i tempa ogólnej pozycji produkcji krajowej / PNB , PNN , PKB /

2.     Miary siły nabywczej konsumentów przed opodatkowaniem i po nim – dochód narodowy DN,

dochód rozporządzalny lub dochody osobiste do dyspozycji DN=DO , dochody osobiste .

3.     Miara trudności znalezienia pracy przez ludność – stopa bezrobocia .

4.     Miara trudności wzrostu ogólnego poziomu cen w gospodarce – stopa inflacji .

 

 

PRODUKT NARODOWY BRUTTO /PNB / -stanowi pieniężny wyraz bieżącej wartości rynkowej

wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w gospodarce w danym okresie .

Dobra i usługi finalne są przeznaczone już dla ostatecznego użytkownika .

Dobra i usługi pośrednie są nabywane do dalszej obróbki czyli wytwarzania innych dóbr i usług .

 

PNB = PKB + DOCHODY NETTO z tytułu własności pracy za granicą

 

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO / PKB / -stanowi miarę produkcji wytworzonej przez czynniki

wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju niezależnie od tego kto jest ich właścicielem .

 

Dochody pracy z tytułu pracy za granicą są równe różnicy między dochodami obywateli danego kraju

uzyskanymi za granicą a odpływem dochodu z własności lub pracy należnych cudzoziemcy .

 

Cechy PNB :

1.     Jest miernikiem całkowitych dochodów osiąganych przez obywateli danego kraju niezależnie

od kraju świadczenia usług przez czynniki produkcji .

2.     Obejmuje tylko dobra i usługi wytworzone w ciągu jednego roku .

3.     Z tych samych powodów wyłącza się z PKB obrót papierami wartościowymi , płatności

związane z zakupem akcji , obligacji nie związanych z regularnym przepływem w danym roku wytworzonych dóbr i usług .       

4.     Dotyczy tylko dóbr , które przeszły przez rynek .

5.     Nie wlicza się transferów pieniężnych do PNB .

6.     Nie uwzględnia miernikowych działalności oraz nieujawnionych działalności .

 

Wady PNB :

1.     Nie ujmuje produkcji , która nie jest przeznaczona na rynek .

2.     Nie ujmuje rezultatów gospodarki cieni / szara strefa , nielegalna działalność , legalna

działalność , która oszukuje czyli prowadzi dwie księgi / .

3.     Nie ujmuje czasu wolnego .

4.     Nie obejmuje renty konsumenta dotyczącej dóbr trwałych , które już posiadamy w

gospodarstwach domowych .

5.     Ujmuje produkcję anty dóbr  / wszystkich efektów zewnętrznych , hałas , zanieczyszczenia

a także broni , narkotyków , tytoniu , alkoholu .

 

 

Dobrobyt ekonomiczny netto – uwzględnia przy obliczaniu PNB miernikowe dobra i straty w celu ustalenia lepszej miary jakości życia i dobrobytu narodowego .Modyfikacje:

1.     Odejmuje od PNB pewne nieuwzględnione koszty obniżenia życia , które pojawiają się wraz z

objętą w PNB .

2.     Dodaje do PNB niektóre pozycje np. pracę w gospodarstwach domowych i czas wolny .

3.     Wyklucza z PNB niektóre usługi pośrednie np. ochronę policyjną i przeciwpożarową .

 

 

PNN produkt narodowy netto / PNN= PNB- amortyzacja / - jest lepszym miernikiem wzrostu

Produkcji niż PNB i stanowi 89-92 % PNB .

Wyróżniamy dwa rodzaje PNB :

1.     Nominalny PNB jest liczony w cenach bieżących . Wyróżnienie PNB w ujęciu nominalnym

służy ocenie tego co w danym roku wytworzono i co może być podzielone , nie może służyć

wzrostowi  gospodarczemu w kolejnych latach .

2.     Realny PNB liczony w cenach stałych przedstawia nam prawidłowy obraz rzeczywistych zmian

w gospodarce – uwzględnia wskaźnik inflacji .

 

 

Realny PNB =    Nominalny PNB  x 1000

                                  Indeks cen

 

PKB jest lepszą miarą tego co dzieje się i jest ściśle związany z innymi miarami produkcji i

zatrudnienia . Pozwala na lepsze porównanie PKB w innych krajach .

Transakcje z zagranicą stają się coraz większą działalnością gospodarczą kraju – rosną zarówno wypłacone jak i otrzymywane przez dany kraj dochody z usług czynników produkcji . Na skutek tego PNB stawał się coraz mniej wiarygodnym wskaźnikiem mierzonym w danym kraju działalność

gospodarczą .

 

Metody obliczania produktu krajowego brutto :

1.     Możemy obliczyć wydatki na dobra i usługi różnych podmiotów gospodarczych , gospodarstw

domowych  , przedsiębiorstw państwowych i cudzoziemców .

2.     Możemy obliczyć wielkość produkcji w różnych gałęziach produkcji , górnictwie , w

rolnictwie .

3.     Możemy mierzyć całkowity dochód sumując płace i zyski uzyskane przez różne grupy

wytwarzające PNB .

 

całkowita wielkość wydatków = całkowita wielkość produkcji = całkowita

Ad 1 . sumowanie wydatków

            PKB = C + I + G + Nx 

C – wydatki konsumpcyjne

I -  inwestycyjne  

G – rządowych

Nx – export netto

 

C – obejmuje wydatki gospodarstw domowych na

1.     Dobra konsumpcyjne trwałego np. telewizor , samochód , pralka .

2.     Dobra konsumpcyjne nie trwałego użytku np. żywność , ubranie , benzyna .

3.     Wydatki na usługi np. kształcenie , opieka medyczna , usługi fryzjerskie .

 

 

Wydatki związane z zakupem mieszkania są inwestycją .

 

I – inwestycje to suma wydatków przedsiębiorstw na fabryki , maszyny , zapasy oraz wydatków gospodarstw domowych na mieszkania .

 

                                                              Inwestycje

 

               Inwestycje w kapitał trwały                              zapasy 

/ zakup nowej fabryki , urządzeń domu /                 / to wszystko co przedsiębiorstwo potrzebuje aby

                                                                                    utrzymać produkcję w toku – krótkookresowe /

 

 

nie mieszkaniowe                 mieszkaniowe   

/ budowle , fabryki /

 

 

budowle               wyposażenie

                       / samochód dostawczy . długopis

                            papier do ksera /

 

 

Makroekonomiczne inwestycje polegają jedynie na nabywaniu nowych domów , fabryk lub zapasów .

 

G – zapasy rządowe – oznaczają sumę wydatków rządu na produkty i usługi mogą dotyczyć np.:

szkolnictwa , budowy dróg oraz produkcji sprzętu wojskowego . Są one tylko częścią wydatków

państwa uwzględnionych w budżecie i nie zalicza się do nich takich pozycji jak zasiłki społeczne oraz

odsetki od długu publicznego .

 

 

   

                                    gospodarstwo domowe     wydatki konsumpcyjne na dobra trwałego użytku

SAMOCHÓD             przedsiębiorstwo               inwestycja

                                    rząd                                   wydatek rządowy

 

 

                                   gospodarstwo domowe      

DOM                          przedsiębiorstwo               inwestycje / jest to wyjątek /

                                    rząd    

 

 

 

 

EXPORT NETTO

 

Export jest to dostarczanie dóbr i usług za granicę . Obliczając PKB import odejmujemy a export dodajemy do wydatków .

Całkowity export netto nazywany jest czasem saldem bilansu handlowego . Jeśli jest on dodatni

Mówimy o nadwyżce handlowej , jeśli ujemny mamy do czynienia z deficytem handlowym .

 

Pomiar PKB przez produkcję – wartość dodana . PKB możemy obliczyć dodając wartość dóbr i usług w różnych gałęziach . Musimy jednak uważać jednak aby nie obliczyć pozycji kilkukrotnie .

Aby zapobiec kilkukrotnemu liczeniu tych samych pozycji wprowadzono pojęcie wartości dodanej .

Wartość dodaną przedsiębiorstw nazywamy różnicę między przychodem tego przedsiębiorstwa

pochodzących ze sprzedaży jego produktu a sumą jaką ono musi zapłacić innym przedsiębiorstwom

za użyte przez siebie dobro pośrednie .

 

Pomiar przez sumowanie dochodów – metoda ta polega na sumowaniu płatności dochodowych

Wypłacanych właścicielom czynników produkcji za ich wykorzystanie w procesie produkcji .

Obejmuje wynagrodzenie pracowników , dochody właścicieli przedsiębiorstw , dochody osobiste z rent , zyski .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                    6.10.2001.

 

DOCHÓD NARODOWY – obejmuje całość dochodów wypłaconych za wykorzystanie czynników produkcji / kapitał , ziemia , praca / w określonym czasie ich właściciela .

Stąd dochód narodowy jest sumą procentów , rent i płac z punktu widzenia źródeł pochodzenia czynników produkcji . Dochodów narodowy jest dochodem z tytułu ich zaangażowania w procesie produkcji .

Z punktu widzenia przedsiębiorstw dochód narodowy jest kosztem zużycia tych czynników produkcji.

Dlatego też dochód narodowy jest równy całkowitym kosztom produkcji dóbr i usług zawartych w produkcie narodowym netto . Możemy zapisać że : DN = PNN – podatki pośrednie ponieważ wynagrodzenia czynników produkcji są mniejsze od wpływów pieniężnych ze sprzedaży . Część tych wpływów stanowią podatki pośrednie , które trafiają do budżetu państwa .

 

DOCHODY OSOBISTE – stanowią całkowity dochód uzyskiwany przez obywateli przez opłaceniem podatku dochodowego .

 

DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY – /dochód osobisty do dyspozycji/ - stanowią dochody osobiste pomniejszone o podatki osobiste / majątkowe , spadkowe / a także o kwotę opłat nie podatkowych .

 

                

Różnica między produktem krajowym brutto a dochodem narodowym :

-         produkt krajowy brutto mierzymy w cenach zakupu towaru przez klientów

-         dochód narodowy mierzymy w cenach uzyskanych przez przedsiębiorstwa ze sprzedaży produktów

Ceny te różnią się o wielkość podatku od sprzedaży i akcyzy .

 

RACHUNEK DOCHODU NARODOWEGO

     PKB

+  dochody netto czynników produkcji

=  PNB

-   amortyzacja

=  PNN

-   podatki od sprzedaży i akcyza

-   transfery przedsiębiorstw

-   rozbieżności statystyczne

+  dotacje netto dla przedsiębiorstw państwowych  

=  DOCHÓD NARODOWY

-   podatki dochodowe przedsiębiorstw

-   składki na ubezpieczenia społeczne

-   nierozdzielne zyski spółek akcyjnych

+  odsetki od długów zaciągniętych przez podmioty nie gospodarcze

+  płatności transferowe państwa i przedsiębiorstw

=  dochód osobisty

-   podatki osobiste

=  dochód rozporządzalny

&...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]